Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Predstavitev pilotne čistilne naprave v sklopu projekta VARUJVODO

Krško, 28. maja 2020 - Ob zaključku projekta VARUJVODO smo partnerjem projekta predstavili pilotno malo komunalno čistilno napravo s filtrnim medijem, ki smo jo razvili v sklopu projekta.

Krško, 28. maja 2020 - Ob zaključku projekta VARUJVODO smo partnerjem projekta predstavili pilotno malo komunalno čistilno napravo s filtrnim medijem, ki smo jo razvili v sklopu projekta.

Projekt Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov, akronim VARUJVODO, je zaživel 6. junija 2018. Osnovni namen projekta je občanom posavskih občin zagotoviti brezplačno svetovanje, kjer prejmejo enovite in strokovne informacije glede izbire, vgradnje in vzdrževanja male komunalne čistilne naprave ter o pomenu čiščenja komunalne odpadne vode z namenom varovanja vodnih virov, ekosistemov, narave in okolja. Individualna svetovanja potekajo v svetovalnih pisarnah v vseh šestih posavskih občinah, delovale pa bodo do decembra 2023.

V sklopu projekta je bil izdelan hidrogeološki model vodonosnika, postavljeni geološki stolpci in informativne table na vodovarstvenih območjih, pripravljena informativno izobraževalna gradiva in zgrajeni dve pilotni mali komunalni čistilni napravi. Partnerji projekta so Občina Krško, Kostak, Komunala Brežice, Komunala Sevnica, Zavod Svibna in Regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja.

Družba Kostak se je v raziskovanje podala z idejo o razvoju tehnologije čiščenja komunalnih odpadnih voda v individualnih sistemih, ki se bo vključevala v naravno okolje. Združili so dobre izkušnje iz terena ter zadostili predpisanim okoljskim standardom kakovosti. V sklopu projekta so prav tako želeli raziskati možnosti ponovne uporabe očiščene komunalne odpadne vode. To bi lahko predstavljalo trajnostno rešitev v času vse opaznejših podnebnih sprememb.

V sodelovanju s podjetjem Aquaplant smo osnovali napravo za čiščenje komunalnih odpadnih voda na podlagi standardov skupine SIST EN 12566. Vključuje postopke sedimentacije, filtracije, precejanja in deluje po principu tehnologije s pritrjeno biomaso. Za delovanje ne potrebuje elektromehanske opreme, v kolikor to omogoča naklon terena.

Naprava je omejena s folijo visoke gostote, kar zagotavlja vodotesnost filtrnega me­dija ter zasuta z zemljino in zatravljena s travinjem ter tako neopazna okolici. Naprava je pohodna, površina pa je pri­merna za raznovrstne aktivnosti.

Gradnja pilotne naprave je stekla avgusta 2018, poskusno obratovanje pa se je pričelo v septembru 2018. Od takrat je bilo pri spremljanju obratovanja izvedenih več kot 1.300 terenskih meritev, 72 preskušanj mikrobioloških parametrov in 342 fizikalno kemijskih preskušanj (108 preskušanj organskih parametrov ter 234 preskušanj anorganskih parametrov). Pilotna naprava dosega predpisane normative za izpust očiščene odpadne vode v okolje.

Izgradnja pilotne male komunalne čistilne naprave je bila sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje, sredstva za izvedbo preskušanj pa je v celoti zagotovila družba Kostak.

Porast zanimanja za naravne sisteme čiščenja komunalnih odpadnih voda in splošno opazna višja osveščenost prebivalcev je potrditev in vzpodbuda za nadaljnje raziskovanje učinkovitih, naravi in okolju prijaznih rešitev.

Predstavitev pilotne čistilne naprave je pripravila in vodila Sabina Senica, ki je tudi idejni vodja projekta.

 Udeležence je pozdravil Jože Leskovar, direktor Sektorja komunale.

 V imenu vodilnega partnerja je spregovoril Rafael Jurečič.

Aleš Levičar, ki v sklopu svetovalne pisarne nudi informacije o malih komunalnih čistilnih napravah, je predstavil model vodonosnika Krškega polja.

Predstavitve so se udeležili predstavniki partnerjev projekta, in sicer iz Občine Krško kot vodilnega partnerja, iz brežiške in sevniške komunale ter predstavnik podjetja Aquaplant, s katerim smo sodelovali pri vzpostavitvi delovanja pilotne naprave.

Za vsebino so odgovorni partnerji projekta VARUJVODO, organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoj podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
varujvodo.si | © vse pravice pridržane